Scroll Top
No.1 Fuk Hang St, Yuen Long Ind EST, N.T., Hong Kong

Associate company Yip Shing’s print ad

Associate company Yip Shing’s print ad

Associate company Yip Shing’s print ad

Associate company Yip Shing’s print ad is published in Hong Kong Contractors’ Guide 2019-2020!